Njoftim per mbledhjen e Senatit Akademik te UE

Shkarkoni pdf

Formular per tu plotesuar, nga ana e personave qe duan te jene pjese e Komisionit Institucional te Zgjedhjeve, qe do te zhvillohen prane Universitetit "Aleksander Xhuvani" ne Elbasan.

Shkarkoni kerkesen ne word 

NJOFTIM PER STAF ME KOHE TE PJESSHME NE DEPARTAMENTIN E INFORMATIKES

Fakulteti i Shkencave të Natyrës “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në Departamentin  Informatikëpër vitin akademik 2015-2016, semestri i dytë, shpall konkurs për personel 5 (pesë) akademik me kohë të pjesshme 

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të jetë diplomuar në informatikë  me notë mesatare mbi 8.5.
 3. Të këtë përfunduar studimet Master (ekuivalente me te) në profilin Informatikë, Inxhinjeri Informatike, Teknologji Informacioni, me notë mesatare mbi 8.5
 4. Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.
 5. Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi)
 6. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 7.  Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.
 8. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 17.03.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

3.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

4.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

5.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

6.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.      Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

9.      Raport mjeko-ligjor

10.  Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftime

SHPALLJE KONKURSI PER LABORANT NE FSHN

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij në Laboratorin Kërkimor Shkencor për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel specialist (laborant) me kohë të plotë.

Kriteret për konkurrim janë:
1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Inxhinieri mekanike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
2. Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin Inxhinieri mekanike me notë mesatare mbi 7
3. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse
4. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja).
5. Të jetë njohës dhe përdorues i mirë i programeve bazë kompjuterike, vërtetuar me dëshmi
6. Të ketë përvojë në fushën e kërkimit dhe projekteve.
7. Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 16.03.2016 këto dokumente:
 1. Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)
 2. Letër interesi
 3. C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi
 4. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)
 5. Provime pasuniversitare, etj
 6. Botimet, vërtetime pjesëmarrje në projekte)
 7. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.
 8. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm
 9. Dëshmia e gjuhëve të huaja/kompjuter etj që zotëron.
 10. Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore
 11. Raport mjeko-ligjor
Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në Dekanat
Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

SHPALLJE KONKURSI PERSONELI AKADEMIK NE DEPARTAMENTIN ADMINISTRIM-BIZNES

Fakulteti Ekonomik në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Administrim Biznes për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik me kohë të plotë   

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në shkenca ekonomike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin shkenca ekonomike  me notë mesatare mbi 8.5
 3. Te këtë përvojë dhe i angazhuar në mësimdhënie në lëndët e shkencave ekonomike e kërkimit shkencor në këtë fushë. 
 4. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse (grada, titulli është përparësi)
 5. Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.
 6. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  25.02.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      Letër interesi

3.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

4.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

5.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

6.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

7.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

8.      Referenca nga punëdhënës të mëparshëm

9.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

10.  Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

11.  Raport mjeko-ligjor

Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në departament

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim

SHPALLJE KONKURSI PER PERSONEL AKADEMIK NE DEPARTAMENTIN E GJUHES ITALIANE DHE FRENGE

Fakulteti i Shkencave Humane në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan, për nevojat e tij  në Departamentin Gjuhë Italiane dhe Frënge për vitin akademik 2015-2016, shpall konkurs për 1 (një) personel akademik kohë të plotë.

Kriteret për konkurrim janë:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare në Universitetet brenda ose jashtë vendit në Gjuhë Franceze. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet te jenë të njohura nga MAS
 2. Të këtë përfunduar studimet Bachelor dhe Master (ekuivalente me të) në profilin Gjuhë Franceze, Gramatikë, Morfologji, Sintaksë, Fonetikë, Gramatikë frënge e aplikuar  me notë mesatare mbi 8.5
 3. Të ketë gradën doktor në fushën e gjuhësisë (ose në proces)
 4. Te këtë përvojë mësimdhënie në universitet
 5. Të ketë kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse
 6. Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë  25.02.2016  këto dokumente:

1.      Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit)

2.      Letër interesi

3.      C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi

4.      Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar)

5.      Provime pasuniversitare mikroteza etj

6.      Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte)

7.      Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

8.      Referenca nga punëdhënës të mëparshëm

9.      Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

10.  Dëshmi penaliteti/ vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore

11.  Raport mjeko-ligjor

Kandidatët do t'i nënshtrohen intervistës me gojë në departament

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën www.uniel.edu.al/njoftim