Për procedurën e regjistrimit në konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte” për vitin akademik 2016-2017 në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan

Njoftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të ndjekin 

studimet në programin e studimit “Bachelor nëEdukim fizik dhe sporte” në 

Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 

Elbasan,(që kanë plotësuar detyrimet e maturës shtetërore për regjistrim 

në AKP), do t’i nënshtrohen konkursit të pranimit që do të zhvillohet 

nga data 24-26 gusht 2016. 

Regjistrimet për konkursin e pranimit bëhen nga data 17.08.2016 deri më 

datë 22.08.2016 nga ora 800 - 1600. 

Për regjistrim kandidati duhet të dorëzojë në sekretari këto dokumente: 

1-Fotokopje a pasaportës ose kartës së identitetit.

2-Kartele(Skeda shëndetësore)

3-Fotografi 4x6 (dy copë)

4-Mandat pagese prej 5000 lekë.

Formulari për arkëtim do të tërhiqet në Sekretarinë mësimore të 

Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Kur kandidati dorëzon mandat 

pagesën atij i jepen këto dokumente: 

-Rregullore e konkurrimit

-Norma e pranimit

-Skeda shëndetësore

  

R E K T O R I 

Prof.Dr. Skënder TOPI

RREGULLORE E PRANIMIT TE STUDENTEVE NE PROGRAMIN E STUDIMIT “BACHELOR” NE EDUKIM FIZIK DHE SPORTE PER VITIN AKADEMIK 2016 – 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se rregullorja e konkursit për programin e studimit Edukim Fizik dhe Sporte pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, do të jetë si më poshtë:
 Rregullore e konkurimit për Edukim Fizik dhe Sporte.

Mbi kuotat dhe tarifat e studimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit

Njoftojmë të gjithë maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta se kuotat për programet e studimit në Universitetin e Elbasanit dhe tarifat e studimit janë sipas tabelës së vendosur në linkun e mëposhtëm. Ndërkohë po në këtë tabelë të gjithë studentët që kanë mbaruar ciklin e studimeve bachelor, do të gjejnë kuotat dhe tarifat për të gjithë ciklin e studimeve master, që ofron Universiteti ynë. Duke shpresuar se do të jeni pjesë e studimeve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, ju urojmë suksese!

Shkarkoni excel

Kriteret e pranimit dhe përllogaritja e përqindjes së pikëve, në programet e studimit të Universitetit të Elbasanit

Njoftojmë të gjithë maturantët se përzgjedhja e fituesve për të vazhduar studimet e larta pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, do të bëhet duke llogaritur përqindjen e pikëve, të lëndëve të veçanta, sipas tabelës që ndodhet në linkun e mëposhtëm, për secilin program studimi. Ndërkohë kujtojmë edhe njëherë se domosdoshmërisht mesatarja e shkollës së mesme, duhet të jetë mbi 6, në bazë të përcaktimit të Vendimit të Këshillit të Ministrave për këtë vit akademik. Duke shpresuar se shumë prej maturantëve do të kenë mundësi të jenë pjesë e Universitetit të Elbasanit në vitin e ardhshëm akademik, ju urojmë suksese!

Shkarkoni excel per: Kriteret e pranimit ne Universitetin e Elbasanit

Datat e provimeve te vjeshtës në Universitetin e Elbasanit

Njoftohen të gjithë studentët se datat e provimeve për sezonin e vjeshtës për vitin akademik 2015-2016, janë si më poshtë:

Datat e provimeve te vjeshtës në Universitetin e Elbasanit

Njoftim per zgjedhjen e anetareve te Bordit te Administrimit ne UE

Bazuar në Nenin 48 pika 1 të Ligjit 80/2015, fillon proçedura për kandidimin për Anëtarë të Bordit të Administrimit , përfaqsues të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Kanë të drejtë të kandidojnë anëtarët e personelit akademik me kohë të plotë të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Kërkesa duhet të paraqitet brenda datës 01.07.2016, pranë sekretarisë së Senatit Akademik në Rektorat.

Rektori

Skënder Topi