Manual i përdorimit të portalit të studentëve

Të gjithë maturantët që kërkojnë informacion, mbi mënyrën e renditjes dhe pikëve të marra në programet e studimit ku kanë aplikuar, të dhëna më të detajuara mund të gjejnë në këtë manual.

Manuali i portalit të studentëve

Tabela e ekuivalentimit të lëndëve, me qëllim përllogaritjen e pikëve të maturantëve që konkurojnë për në programet e studimit që ofron Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan

Tabela e ekuivalentimit

Udhezimi Nr. 13 Per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit

Klikoni ketu per te shkarkuar Udhezimin nr. 13 date 22/07/2016 te MAS mbi procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit te maturanteve ne programet universitare te studimit per vitin akademik 2016-2017

Njoftim për testet e gjuhës së huaj

Njoftohen të gjithë studentët, që kërkojnë të vazhdojnë studimet e larta në ciklin e dytë të studimeve(master shkencor), pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, se Senati Akademik i këtij Universiteti, me vendim numër 4, datë 22.07.2016, ka vendosur përcaktimin e nivelit të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare si më poshtë:

1.       -Të përcaktojë nivelin B1 të gjuhës së huaj, sipas testeve të njohura ndërkombëtarisht, si kriter hyrës për në programet e studimit të ciklit të dytë (master shkencor), që ofron Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan.

  -Testet e gjuhës së huaj të njohura ndërkombëtarisht, do të jenë sipas tabelës 1 të udhëzimit nr.52, datë 03.12.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 

World University Service ofron bursa për studentët në Shqipëri

University World Service (WUS) promovon me 50 bursa studentët shqiptarë të universiteteve shtetërore Shqiptare për të studiuar në Shqipëri.

Qëllimi i këtij programi është të lehtësojë elitën e arsimuar shqiptare dhe punëtorët e rinj të kualifikuar në Shqipëri, për zhvillimin e perspektivës profesionale në të ardhmen. Këto bursa i adresohen studentëve në fazën përfundimtare të studimeve të tyre, të sapo diplomuarve (tashmë kanë përfunduar studimet) dhe studenteve që do të përfundojnë studimet në vitin 2018. Preferohen aplikante dhe aplikantë me të ardhura të pakta familjare dhe rezultate të mira akademike.

Përveç një burse mujore prej 250,00 €, studentët apo ata që janë në fillimet e karrieres do të përfitojnë këshillime dhe trajnime për teknikat e aplikimit, sipërmarrjen, karrieren dhe për ofertat e praktikave të punës. Gjatë periudhës maksimale 6-mujore të bursës, studentët, në varësi të llojit të bursës, do të marrin pjesë në trajnime për aplikim për punë si dhe për të filluar një biznes të ri (trajnime individuale dhe në grupe).

Ky projekt do të realizohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Ekonomisë, Energjisë, Transportit dhe Zhvillimit Rajonal në Hessen.

World University Service është një Organizatë ndërkombëtare e nxënësve dhe arsimtarëve në sektorin e arsimit dhe angazhohet për të drejtat e njeriut në arsim dhe krijimin e strukturave të barabarta sociale dhe politike. WUS është aktiv në më shumë se 50 vende të botës.

Afati i Aplikimit është 15 Tetor 2016

Informacione të mëtejshme si dhe formularët e aplikimit, i gjeni në adresën www.surplace-albania.de ose direkt nëpërmjet Znj. Eda Terezi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Koordinatore e Projektit për Shqipërinë.

Më poshtë do të gjeni proçedurat e aplikimit dhe formularët e aplikimit.

Proçedurat e aplikimit

Formularët e aplikimit