Njoftim për testet e gjuhës së huaj

Njoftohen të gjithë studentët, që kërkojnë të vazhdojnë studimet e larta në ciklin e dytë të studimeve(master shkencor), pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, se Senati Akademik i këtij Universiteti, me vendim numër 4, datë 22.07.2016, ka vendosur përcaktimin e nivelit të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare si më poshtë:

1.       -Të përcaktojë nivelin B1 të gjuhës së huaj, sipas testeve të njohura ndërkombëtarisht, si kriter hyrës për në programet e studimit të ciklit të dytë (master shkencor), që ofron Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan.

  -Testet e gjuhës së huaj të njohura ndërkombëtarisht, do të jenë sipas tabelës 1 të udhëzimit nr.52, datë 03.12.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 

World University Service ofron bursa për studentët në Shqipëri

University World Service (WUS) promovon me 50 bursa studentët shqiptarë të universiteteve shtetërore Shqiptare për të studiuar në Shqipëri.

Qëllimi i këtij programi është të lehtësojë elitën e arsimuar shqiptare dhe punëtorët e rinj të kualifikuar në Shqipëri, për zhvillimin e perspektivës profesionale në të ardhmen. Këto bursa i adresohen studentëve në fazën përfundimtare të studimeve të tyre, të sapo diplomuarve (tashmë kanë përfunduar studimet) dhe studenteve që do të përfundojnë studimet në vitin 2018. Preferohen aplikante dhe aplikantë me të ardhura të pakta familjare dhe rezultate të mira akademike.

Përveç një burse mujore prej 250,00 €, studentët apo ata që janë në fillimet e karrieres do të përfitojnë këshillime dhe trajnime për teknikat e aplikimit, sipërmarrjen, karrieren dhe për ofertat e praktikave të punës. Gjatë periudhës maksimale 6-mujore të bursës, studentët, në varësi të llojit të bursës, do të marrin pjesë në trajnime për aplikim për punë si dhe për të filluar një biznes të ri (trajnime individuale dhe në grupe).

Ky projekt do të realizohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Ekonomisë, Energjisë, Transportit dhe Zhvillimit Rajonal në Hessen.

World University Service është një Organizatë ndërkombëtare e nxënësve dhe arsimtarëve në sektorin e arsimit dhe angazhohet për të drejtat e njeriut në arsim dhe krijimin e strukturave të barabarta sociale dhe politike. WUS është aktiv në më shumë se 50 vende të botës.

Afati i Aplikimit është 15 Tetor 2016

Informacione të mëtejshme si dhe formularët e aplikimit, i gjeni në adresën www.surplace-albania.de ose direkt nëpërmjet Znj. Eda Terezi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Koordinatore e Projektit për Shqipërinë.

Më poshtë do të gjeni proçedurat e aplikimit dhe formularët e aplikimit.

Proçedurat e aplikimit

Formularët e aplikimit

Për procedurën e regjistrimit në konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte” për vitin akademik 2016-2017 në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan

Njoftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të ndjekin 

studimet në programin e studimit “Bachelor nëEdukim fizik dhe sporte” në 

Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” 

Elbasan,(që kanë plotësuar detyrimet e maturës shtetërore për regjistrim 

në AKP), do t’i nënshtrohen konkursit të pranimit që do të zhvillohet 

nga data 24-26 gusht 2016. 

Regjistrimet për konkursin e pranimit bëhen nga data 17.08.2016 deri më 

datë 22.08.2016 nga ora 800 - 1600. 

Për regjistrim kandidati duhet të dorëzojë në sekretari këto dokumente: 

1-Fotokopje a pasaportës ose kartës së identitetit.

2-Kartele(Skeda shëndetësore)

3-Fotografi 4x6 (dy copë)

4-Mandat pagese prej 5000 lekë.

Formulari për arkëtim do të tërhiqet në Sekretarinë mësimore të 

Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Kur kandidati dorëzon mandat 

pagesën atij i jepen këto dokumente: 

-Rregullore e konkurrimit

-Norma e pranimit

-Skeda shëndetësore

  

R E K T O R I 

Prof.Dr. Skënder TOPI

RREGULLORE E PRANIMIT TE STUDENTEVE NE PROGRAMIN E STUDIMIT “BACHELOR” NE EDUKIM FIZIK DHE SPORTE PER VITIN AKADEMIK 2016 – 2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit se rregullorja e konkursit për programin e studimit Edukim Fizik dhe Sporte pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, do të jetë si më poshtë:
 Rregullore e konkurimit për Edukim Fizik dhe Sporte.

Mbi kuotat dhe tarifat e studimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit

Njoftojmë të gjithë maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta se kuotat për programet e studimit në Universitetin e Elbasanit dhe tarifat e studimit janë sipas tabelës së vendosur në linkun e mëposhtëm. Ndërkohë po në këtë tabelë të gjithë studentët që kanë mbaruar ciklin e studimeve bachelor, do të gjejnë kuotat dhe tarifat për të gjithë ciklin e studimeve master, që ofron Universiteti ynë. Duke shpresuar se do të jeni pjesë e studimeve në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, ju urojmë suksese!

Shkarkoni excel