Formular për pagesën e tarifës së regjistrimit

Te gjithë maturantët që kërkojnë të regjistrohen pranë sekretarive 

mësimore të Universitetit të Elbasanit, këtu do të gjejnë formularin e 

pagesës së regjistrimit që duhet të kryejnë paraprakisht. 

Formulari i pagesës

Viti i ri akademik 2016-2017 fillon ne datën 20 tetor

Njoftohen të gjithë studentët se viti i ri akademik 2016-2017 fillon më 

datë 20 tetor. Bashkëngjitur gjeni urdhrin e Ministrit të Arsimit dhe 

Sportit.

Urdhër mbi fillimin e vitit të ri akademik

Procedura e ankimimit për studentët, mbi renditjen në listat paraprake të fituesve në Universitetin e Elbasanit

Të gjithë maturantët, që kanë ankesa, për renditjen e tyre, në listat paraprake të fituesve në Universitet, kanë të drejtë të ankimojnëm rezultatin duke ndjekur proçedurën e mëposhtme:

Procedura e ankimimit

Manual i përdorimit të portalit të studentëve

Të gjithë maturantët që kërkojnë informacion, mbi mënyrën e renditjes dhe pikëve të marra në programet e studimit ku kanë aplikuar, të dhëna më të detajuara mund të gjejnë në këtë manual.

Manuali i portalit të studentëve

Tabela e ekuivalentimit të lëndëve, me qëllim përllogaritjen e pikëve të maturantëve që konkurojnë për në programet e studimit që ofron Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan

Tabela e ekuivalentimit

Udhezimi Nr. 13 Per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit

Klikoni ketu per te shkarkuar Udhezimin nr. 13 date 22/07/2016 te MAS mbi procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit te maturanteve ne programet universitare te studimit per vitin akademik 2016-2017