Udhëzim 24/1 i MAS për regjistrimet në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve

Njoftohen të gjithë maturantët që konkurojnë për programet e studimit të Universitetit, të lexojnë me kujdes Udhëzimin 24/1 të MAS, ku do të gjejnë disa ndryshime në lidhje me datat e regjistrimit pranë sekretarive mësimore dhe afatet e regjistrimit.

Po kështu në këtë Udhëzim, për të gjithë studentët që kërkojnë të vazhdojnë ciklin e dytë të studimeve master, është përcaktuar data 20 tetor, si përfundim i proçesit të dorëzimit të dokumentacionit pranë sekretarive mësimore, si dhe janë përcaktuar datat e shpalljes së fituesve. Të interesuarit të lexojnë me kujdes afatet dhe dokumentacionin e kërkuar.

Udhëzim Nr. 24/1 i MAS

Njoftim per bursa britanike

Për të gjithë studentët e UE, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se qeveria Britanike ka hapur “Programin e Bursave Chevening” për studentët Shqiptarë. Aplikimet pranohen deri më datë 8 Nëntor, ora 12:00.
Për më shumë informacion klikoni në: www.chevening.org/apply, ose shkruani në: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Njoftim për zhvillimin e testit ndërkombëtar të gjuhës së huaj angleze

Studentët e interesuar do të gjejnë në këtë link, njoftimin për provimin e rradhës të  Toeic-ut, në ambientet e Universitetit të Elbasanit.

Njoftim Toeic

Formular për pagesën e tarifës së regjistrimit për ciklin master për vitin akademik 2016-2017

Studentët që kërkojnë të regjistrohen për në një prej programeve të ciklit të dytë master, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, do të gjejnë në linkun bashkëngjitur faturën mbi pagesën e tarifës së regjistrimit. Këtë faturë, mund të printoni dhe të bëni pagesën dhe më pas të drejtoheni pranë sekretarive mësimore të Universitetit, me dokumentacionin e kërkuar në bazë të Udhëzimit numër 24 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, i cili gjithashtu gjendet i publikuar në këtë faqe.Formulari i pagesës së regjistrimit, gjendet edhe pranë sekretarive mësimore.

Formular regjistrimi për master 

Manual mbi mënyrën e përdorimit të kodit të maturantit dhe regjistrimit për fazën e dytë në Universitete

Maturantët të cilët kanë konkuruar për në një ose më shumë programe studimi në Universitet, do të gjejnë në linkun e mëposhtëm një material video, shpjegues mbi mënyrën e kontrollit të rezultateve të tij të konkurimit dhe më pas në lidhje me procesin e regjistrimit pranë sekretarive të Universitetit.

https://youtu.be/GajS3m5uXzg

Hapen regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve master

Njoftohen të gjithë studentët që kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve bachelor, se regjistrimet për programet e ciklit të dytë master, fillojnë në datë 7 tetor dhe mbyllen në datë 12 tetor.  Më poshtë do të gjeni  Udhëzimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit, me numër 24, i cili parashikon proçedurat, afatet dhe mënyrën e regjistrimit për ciklin master, si dhe disa ndryshime në udhëzimin numër 13, për regjistrimin e maturantëve në shkollat e larta.

Udhëzim Nr. 24