RRETH PROCESIT TË ZGJEDHJEVE NË UNIVERSITETIN “A. XHUVANI” ELBASAN


Më datë 20.02.2012 në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan u zhvilluan zgjedhjet për autoritete dhe organe drejtuese për një mandat katërvjeçar.
Në zgjedhje morën pjesë tre trupa zgjedhore:
1- Personeli akademik
2- Personeli jo akademik
3- Studentët
Pjesëmarrja në zgjedhje ishte si më poshtë:
1- Personeli Akademik 93.75%
2- Personeli jo akademik 92.1%
3- Studentët 33.3%
Pas mbarimit të procesit të numërimit të votave KQZI ka shpallur rezultatet e votimit për autoritete dhe organe drejtuese si më poshtë:
Për Autoritete drejtuese
1- Për postin e Rektor i Universitetit shpallet fitues Prof. Dr. Liman Varoshi me 90.64% të votave.
2- Për postin e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Humane shpallet fitues Prof. Dr. Roland Gjini me 92.6% të votave.
3- Dekan i Fakultetit të Shkencave të Edukimit shpallet fitues Prof. Dr. Vilson Kuri me 95.9 % të votave.
4- Për postin e Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës shpallet fitues Prof. As. Peçi Naqellari me 92.6%.
5- Për postin e Dekanit të Fakultetit Ekonomik shpallet fitues Prof. Ass. Evis Kushi me 95.6% të votave.

Read more...

Kriteret që duhet të përmbushin studentët kandidatë për regjistrimin në fazën e aplikimit për “doktoratë në albanologji” në histori dhe “doktoratë në albanologji” në gjuhësi

Kandidati që kërkon të ndjekë programin e studimeve “Doktor” në fushën e shkencave albanologjike duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme:
a)    Të zotërojë një diplomë universitare në fushën e albanologjisë: historisë, gjuhësisë dhe trashëgimisë kulturore: të zotërojë një Diplomë të Nivelit të Dytë (DND) ose një Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë, ose një Diplomë të sistemit të vjetër apo titull akademik të barasvlershëm të fituar jashtë vendit dhe e njohur nga organet kompetente.
b)    Të zotërojë një Diplomë SHPU-je e barasvlershme me diplomën Master i Nivelit të Dytë në fushën e albanologjisë: historisë, gjuhësisë dhe trashëgimisë kulturore.
c)    Të zotërojë një diplomë “Master i nivelit të dytë” ose “Master i shkencave” në këtë fushë (ose titull i barasvlefshëm i fituar jashtë vendit i njohur nga MASH-i)
d)    Të ketë notë mesatare të studimeve universitare në nivelin e parë dhe të dytë mbi 8.5.
e)    Të ketë dëshmi zotërimi të gjuhës angleze me notën mbi 8 (ose të provimit të dhënë në nivelin “Master i shkencave” mbi 8).
f)    Deklarim vetjak i përvojës profesionale dhe i qëllimeve të karrierës.
g)    Të shprehë qartë qëllimin e ndjekjes së studimeve në programin e doktoratës përmes një platforme të projektit kërkimor në një temë të caktuar të shtrirë në 3 vjet.
h)    Të jetë i rekomanduar nga dy persona me titull “Profesor” ose “Profesor i asociuar” në fushën e albanologjisë, të cilët njohin aftësitë akademike, profesionale, kërkimore dhe vetjake të kandidatit.
i)    Dosja e aplikimit të shoqërohet nga deklarata e udhëheqësit shkencor, i cili merr përsipër udhëheqjen e kërkimit për hartimin e disertacionit
j)    Të zotërojë të paktën një botim në organe shkencore të licencuara në fushën e albanologjisë, ose të jetë bashkautor (ose autor) i një teksti në fushën e albanologjisë, ose të jetë pjesëmarrës në një projekt shkencor të nivelit kombëtar në fushën e albanologjisë.
k)    Përvojë pune 2-vjeçare pas mbrojtjes së gradës Master i Nivelit të Dytë, Master i shkencave.
l)    Deklarim vetjak i gatishmërisë për të mbuluar shpenzimet e doktoratës.
m) Tarifa e regjistrimit eshte 2 000 leke


Dokumentacioni do të dorëzohet pranë zyrës së personelit në godinën e Rektoratit të Universitetit.

Dekani
Prof.dr. Roland Gjini

Formular Aplikimi per Burse 2011-2012

Shkarkoni formularin e aplikimit per burse 2011 - 2012

Programi i shkëmbimit studentor në SHBA 2012-2013

PROGRAMI I BURSAVE : THIRRJE PËR APLIKIME

PROGRAMI I SHKËMBIMIT STUDENTOR  Në SHBA 2012-2013

Programi i Shkëmbimit Studentor  ofron Bursa të Plota për studime universitare një-vjecareShtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ky Program mbështet studentët për një Program 2-vjecar, i cili përfshin një vit studimi në një Universitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe një vit angazhim në zbatimin e një projekti lokal në shërbim të komunitetit në Shqipëri.

Read more...

Nisin regjistrimet për master ne UE

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI” REKTORATI

“ Për fillimin e regjistrimeve në Ciklin e Dytë të studimeve me kohë të plotë “Master shkencor” dhe “Master Profesional” për vitin akademik 2011-1012  në UE”

Read more...

Proçedurat e pranimit dhe te regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme.

 

1.Aplikimi për rregjistrim në programet e studimit të ciklit të parë me kohë të pjeshme bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore ku kandidati duhet të paraqitet personalisht dhe të dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

a)Fotokopje të noterizuar të diplomës së maturës shtetërore dhe çertifikatës së notave, ose të ndonjë dëftese/diploma tjetër të studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të barazvlefshme me të në Shqipëri. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2011, të dorëzojnë fotokopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme.

Read more...