Kriteret e pranimit në Universitetin e Elbasanit për vitin akademik 2017-2018

Të gjithë maturantët e interesuar, që kërkojnë të konkurojnë në një prej programeve të studimit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit për vitin akademik 2017-2018, do të gjejnë në linkun bashkëngjitur, vendimin e Senatit Akademik të UE, për miratimin e kritereve të pranimit dhe tabelën e përllogaritjes së pikëve, për programet e veçanta.

Vendimi i Senatit për kriteret e pranimit

Tabela e përllogaritjes së pikëve

Lista e studenteve fitues te burses se vitit te dyte dhe te trete per vitin akademik 2016-2017

Te gjithe studentet e viteve te dyta dhe te treta qe kane aplikuar per burse prane Universitetit te Elbasanit, do te gjejne ne linkun e meposhtem emrat qe jane kualifikuar per te perfituar bursen, ne baze te dokumentave te paraqitura prane administrades se Universitetit.

Lista e fituesve per burse per vitin akademik 2016-2017

Njoftim per studentet per hapje llogarie bankare

Njoftim per hapje numer llogarie bankare per studentet qe perfitojne burse

Njoftim aplikimi për bursë për vitin akademik 2016-2017

Të gjithë studentët e interesuar për bursë dhe që plotësojnë kushtet ligjore, do të gjejnë në njoftimin e mëposhtëm listën e dokumentacionit të kërkuar dhe afatet e vendosura, për të dorëzuar këtë dokumentacion, pranë Rektoratit të Universitetit të Elbasanit.

Njoftim për aplikimin për bursë

Njoftim për testin ndërkombëtar të gjuhës së huaj në 11 dhjetor

Studentët e interesuar gjejnë në linkun e mëposhtëm datën dhe procedurat për testin e gjuhës së huaj.

 

Njoftim Toeic  11 dhjetor