Zhvillohen zgjedhjet jashtë rradhe për disa autoritete drejtuese në Universitetin e Elbasanit

Urdhër i Rektorit të UE për zgjedhjet jashtë rradhe

Njoftim për mbledhjen e Senatit Akademik datë 22 shkurt 2017

Ditën e mërkurë, më datë 22.02.2017 në orën 12.00 në sallën e Senatit  do të zhvillohet mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit “A.  Xhuvani”, Elbasan me këtë rend dite:
- Zgjedhja e 2 (dy) anëtarëve, përfaqësues të Fakultetit Ekonomik dhe  Fakultetit të Shkencave Mjeksore Teknike në Komisionin Institucional të  Zgjedhjeve.
Të drejtën për të aplikuar për anëtar të Komisionit Institucional të  Zgjedhjeve e ka çdo anëtar i personelit akademik me kohë të plotë,  anëtar i këtyre dy fakulteteve, që nuk do të kandidojë për autoritet  drejtues të çdo niveli.
Personat e interesuar duhet të paraqesin kërkesën pranë Sekretarisë së Senatit Akademik të UE-së brenda datës 22.02.2017, ora 11.30.

Kriteret e përjashtimit nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017

Njoftohen të gjithë studentët se në linkun e mëposhtëm do të gjejnë njoftimin për kriteret e përjashtimit nga tarifa e shkollimit, për vitin akademik 2016-2017.

Njoftim për përjashtimin nga tarifa e shkollimit 2016-2017

Formular aplikimi viti 2

Formular aplikimi viti 3

Kriteret e pranimit në Universitetin e Elbasanit për vitin akademik 2017-2018

Të gjithë maturantët e interesuar, që kërkojnë të konkurojnë në një prej programeve të studimit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit për vitin akademik 2017-2018, do të gjejnë në linkun bashkëngjitur, vendimin e Senatit Akademik të UE, për miratimin e kritereve të pranimit dhe tabelën e përllogaritjes së pikëve, për programet e veçanta.

Vendimi i Senatit për kriteret e pranimit

Tabela e përllogaritjes së pikëve

Lista e studenteve fitues te burses se vitit te dyte dhe te trete per vitin akademik 2016-2017

Te gjithe studentet e viteve te dyta dhe te treta qe kane aplikuar per burse prane Universitetit te Elbasanit, do te gjejne ne linkun e meposhtem emrat qe jane kualifikuar per te perfituar bursen, ne baze te dokumentave te paraqitura prane administrades se Universitetit.

Lista e fituesve per burse per vitin akademik 2016-2017

Njoftim per studentet per hapje llogarie bankare

Njoftim per hapje numer llogarie bankare per studentet qe perfitojne burse