Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin Informatike, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin  Informatikë për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personelakademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në informatikë  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Informatikë, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.  Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.  C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.  Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4. Provime, mikroteza etj.

5. Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

1.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

2.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

3.Raport mjeko-ligjor.

4.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Fizikes, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin Fizikë për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme. 

Kriteret për konkurim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca fizike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Matematikë –Fizikë/ Fizikë  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Fizikë, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin e Kimise, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin Kimi për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca kimike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në Biologji Kimi dhe Kimi  me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Kimi, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. 

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime

Njoftim mbi plotesimin e formularit te praktikes

10.03.2016 --  Njoftohen te gjithe studentet e degës Teknologjitë e Informacionit të drejtimit Master Profesional se duhet te plotesojnë formularin e praktikes profesionale i cili mund te shkarkohet ketu. Formulari i plotesuar duhet te dorezohet prane Departamentit te Informatikes deri ne daten 21.03.2016

Gjate plotesimit të formularit te kihen parasysh si me poshte:

  • Studentet duhet te plotesojne vetem shtojcat B dhe C ndersa shtojca A plotesohet nga komisioni i praktikes prane Departamentit te Informatikes.
  • Ne shtojcen B vendoset emertimi i praktikes sipas detyres perkatese (psh administrim i nje database, administrator rrjeti apo perpunim te dhenash etj.) si edhe te dhenat e tjera te kerkuara.
  • Shtojca B firmoset nga udheheqesi i praktikes prane institucionit ku studenti ka zhvilluar praktiken profesionale. Shtojca firmoset dhe vuloset nga titullari i institucionit i cili ka dhene lejen per zhvillimin e praktikes ne institucion.
  • Shtojca C plotesohet nga studenti (sipas tabeles) si edhe nga udheheqesi i praktikes i cili ben vleresimin me shenimet perkatese. Me pas ajo firmoset nga udheheqesi i praktikes prane institucionit perkates. Tabela e shtojces C permban vetem pershkrimin e praktikes javore duke qene se parashikohet qe ajo te perseritet pergjate 5 javeve. Nese pershkrimet jane te ndryshme cdo jave atehere te shtohet nje faqe e tjeter qe pershkruan ndryshimet. 
  • Praktika profesionale shtrihet ne 5 jave duke filluar nga java e 11 deri ne javen e 15 te semestrit perkatesisht nga datat 05.01.2016 deri ne  08.02.2016.

Formularit te praktikes duhet ti bashkengjitet nje fotokopje e letrës shoqeruese qe ju eshte dhene ne fillim.

Formulari do të dorezohet i mbyllur ne nje zarf A4 dhe mbi të do te shkruhet Emer, Mbiemer i studentit si edhe adresa e institucionit ku eshte zhvilluar praktika. Mosdorezimi i ketij formulari ju heq te drejten per tu paraqitur ne mbrojtjen e diplomes. 

Njoftim shpallje konkursi per pedagoge me kohe te pjesshme ne Departamentin Matematike, per vitin akademik 2016-2017

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij  në Departamentin Matematikë për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurim janë:

1.      Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca matematike. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.      Të jetë diplomuar në fushën e matematikës me notë mesatare mbi 8.5.

3.      Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Matematikë, me notë mesatare mbi 8.5.

4.      Te këtë përvojë mësimdhënie në lëndën e matematikës dhe të jetë aktualisht i angazhuar në këtë sektor.

5.      Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.      Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.09.2016  këto dokumente:

·         Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

·         C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

·         Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

·         Provime, mikroteza etj.

·         Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

·         Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

·         Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

·         Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

·         Raport mjeko-ligjor.

·         Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/informacione/njoftime