Veprimtarite - Ditet e Hapura 2017

Informacion mbi ditet e hapura 2017

Shpallje konkursi për staf të jashtëm në Departamentin e Informatikës, për semestrin e dytë 2017

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij në Departamentin  Informatikë për vitin akademik 2016-2017, shpall konkurs për personelakademik me kohë të pjesshme.

Kriteret për konkurim janë:

1.Të ketë përfunduar studimet universitare brenda ose jashtë vendit në shkenca informatike ose ne deget e peraferta me te. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të njohura nga MAS.

2.Të jetë diplomuar në informatikë ose ne deget e perraferta me notë mesatare mbi 8.5.

3.Të këtë përfunduar studimet Master i Shkencave (ekuivalente me të) në profilin Informatikë, me notë mesatare mbi 8.5.

4.Te këtë përvojë dhe i angazhuar aktualisht në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

5.Të jetë i angazhuar në kualifikimin pasuniversitar (grada, titulli është përparësi).

6.Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore (preferohet anglishtja) e mbrojtur dhe e vërtetuar me dëshmi.

7.Të ketë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë vendit në fushën përkatëse.

8.Preferohet të ketë bërë publikime në fushën e specialitetit përkatës.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 22.02.2017  këto dokumente:

1.  Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.  C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.  Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4. Provime, mikroteza etj.

5. Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6. Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

1.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

2.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

3.Raport mjeko-ligjor.

4.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime.

Përveç konkurimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament. Aplikantet qe kane dosje prane departamentit dhe burimeve njerezore, do te bejne vetem rifreskimin e saj, duke dorezuar kualifikime te reja qe mund te kene kryer

 

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresë  www.uniel.edu.al/njoftime

Plotesimi i Kerkeses per Kryerjen e Praktikes Profesionale

12.01.2017--Njoftohen te gjithë studentet e vitit te II te degës Teknologjitë e Informacionit të drejtimit Master Profesional, se duhet te plotësojnë formularin e kërkesës për zhvillimin e praktikes profesionale ne përputhje me planin mësimor. Formulari duhet te plotësohet me kompjuter dhe duhet te dorëzohet deri ne datën 19.01.2017 pranë Departamentit te Informatikës. Çdo student praktikant qe ka propozuar një institucion për zhvillimin e praktikes duhet te dorëzoje kërkesën dhe te pajiset me një letër shoqërimi nga ana e Fakultetit te Shkencave te Natyrës. 

Gjate plotësimit te formularit te kërkesës të kihen parasysh rregullat e mëposhtme:

Praktika profesionale zhvillohet 4 ore ne dite ose 20 ore ne jave dhe shtrihet ne 5 jave mësimore. Data e fillimit te saj te jete 16.01.2017

Ne rubrikën "Detyrimet e pozicionit" do te përshkruhet shumë shkurtimisht nga mbikëqyrësi i praktikes se çfarë detyrimesh (detyra specifike dhe përgjegjësi te praktikantit) ka studenti praktikant gjate zhvillimit te praktikes.

Ne rubrikën "Nga Institucioni" do te vendoset emri i një drejtuesi vendimmarrës qe ka miratuar zhvillimin e praktikes ne institucion si edhe firma e tij se bashku me vulën e institucionit. Pra ne vend te emërtimit nga "Nga Institucioni" vendoset emërtimi/pozicioni i drejtuesit vendimmarrës. Për shembull ai mund te jete Drejtori i Departamentit te IT ose edhe vete drejtuesi me i larte i institucionit ku zhvillohet praktika. 

Studentet qe janë ne marrëdhënie pune do te sjellin pranë departamentit një vërtetim nga qendra e punës ku te specifikohet qarte data e fillimit te punës dhe pozicioni qe duhet te jete domosdoshmërisht i lidhur me aspekte te ndryshme te IT.

Për çdo pyetje ne lidhje me formularin e kërkesës mund te kontaktohet me ane te  email-it me Përgjegjësin e Departamentit te Informatikës.

Formulare per aplikim per pedagoge me kohe te pjeseshme

Formular aplikimi

Deklarate

Vetedeklarim i gjendjes gjyqesore

Programet e Provimit te Formimit - TI MP+BSc 2016-2017

06.02.2017--Njoftohen studentet e deges "Teknologjite e Informacionit" te ciklit Master Profesional dhe Bachelor me kohe te plote dhe te pjesshme, se programet e provimit te formimit per sezonin e dimrit te vitit akademik 2016-2017 mund te shkarkohen si me poshte:

 

Ne ndihme te programit per ciklin Bachelor mund te shkarkohet edhe nje udhezues.