Shpallje konkursi për staf akademik me kohë të plotë në Departamentin e Lëndëve Paraklinike dhe Klinike

Departamenti i Lëndëve Paraklinike dhe Klinike Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, i Universitetit të Elbasanit “A. Xhuvani” për nevojat e tij shpall konkurs për staf akademik me kohë të plotë për vitin akademik 2016-2017.

Kriteret e përgjithshme për  konkurim janë:

1.Kandidati t’i përkasë kategorisë “lektor” në Mjekësi Klinike të mbaruar në Shqipëri apo jashtë saj. Doktoratura e mbrojtur jashtë vendit të jetë e njohur nga MAS

2.Të ketë studime në fushën e Sëmundjeve Inflamatore të aparatit tretës

3.Të jetë pjesëmarrës në projekte kërkimore

4.Të ketë përvojë mësimdhënie universitare

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  të Rektoratit të

Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan deri më datë 01.03.2017  këto dokumente:

1.Kërkesë me shkrim (Plotësimi i formularit te aplikimit).

2.C. V të përgjithshme të përqendruar/kopje e noterizuar dokumenti identifikimi.

3.Kopje të diplomës dhe të listës së notave (noterizuar).

4.Provime, mikroteza etj.

5.Botimet (monografi, artikuj, tekste mësimore, projekte).

6.Kualifikime brenda dhe jashtë vendit.

7.Dëshmia e gjuhëve të huaja që zotëron.

8.Dëshmi penaliteti/vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko-ligjor.

10.Vërtetim  lejimi për dhënie mësim në UE nga punëdhënësi/rekomandime

Përveç konkurrimit me dosje aplikantët do t’i nënshtrohen një interviste në departament.

Shënim: Formularët për plotësim gjenden në adresën

www.uniel.edu.al/fakulteti i shkencave mjekesore teknike/njoftime