DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: VERE 2015 DEGA GJERMANISHT

VITI i PARE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gramatike e gjuhes gjermane

me gojë

15 /06/15

G. Sadiku & E.Avllazagai

209

08.00

2.

Praktike gjuhesore

me shkrim

17 /06/15

G.Sadiku & E. Avllazagaj

209

09.00

3.

Hyrje në gjuhësi

me shkrim

20 /06/15

Gl. Sadiku & E. Kristo

209

09.00

4.

Gjuhe e huaj e dyte

me shkrim

22 /06/15

 

209

09.00

5.

Shkrim akademik

me shkrim

24 /06/15

E. Kristo & B. Vercani

209

08.30

Shënim: Lëndët  me zgjedhje nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata

VITI i DYTE

NR.

LENDA

Forma

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Letërsi gjermane

me shkrim

16/06/15

B. Vercani & S. Disho

209

09.00

2.

Stilistikë e gjuhës gjermane

Me shkrim

25 /06/15

E. Kristo & B. Vercani

209

09.00

3.

Analizë teksti

me shkrim

29/06/15

E. Avllazagaj&M. De Matteis

209

09.00

4.

Gjuhë e huaj e dytë

me shkrim

02/07/15

M. Pila

209

09.00

 

 • Shënim: Lëndët Njohuri mbi BE (me zgjedhje); Studime te kulturës Ballkanike (me zgjedhje) nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i TRETE

NR.

LENDA

 

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Përkthim-interpretim

Me shkrim

13/06/15

G. Sadiku & E. Avllazagaj

209

09.00

2.

Analizë teksti

Me shkrim

14 /06/15

Gl. Sadiku& M. De Matteis

209

09.00

3.

Gjuhë e huaj e dytë     

me shkrim

23 /06/15

G. Sulo

209

 

4.

Tekstlinguistik

Me shkrim

26 /06/15

E. Kristo &M. De Matteis

209

09.00

5.

Gjuhësi përqasëse

Me shkrim

04/07/15

E. Kristo & B. Vercani

209

09.00

 

 • Shënim: Lënda Gjermanishtja e biznesit (me zgjedhje), eshte firmë. Data e shlyerjes së saj do të bëhet javën e fundit të mësimit. Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni me të.
 • Shënim vetëm për studentët e viteve të 3-ta dhe përsëritës: Ata studentë që pas shfrytëzimit të datave të mësipërme, rezultojnë që të kenë ende pa shlyer 1 (një) ose 2 (dy) provime të mbartura, mund të shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme për ti shlyer ato, përpara mbrojtjes së diplomës, në këtë sezon Vere. Studentët që kanë 3 (tre) ose më shumë provime të mbartura, nuk mund ti shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme.                                      

1.

Provim i mbartur

Datë 10 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 209, 2010

Ora: 09.00

2.

Provim i mbartur

Datë 11 /07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 209, 2010

Ora: 09.00

 

 • Diploma me provim: 13 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren nën 7)

Dorëzimi i mikrotezës (3 kopje): 15 Korrik 2015(ora 09.00 11.00)

 • Diploma me mikrotezë: 20 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren 7 e lart)

 

Përgjegjësi Departamentit                                                                  Dekani

 

            Prof.Asc.Dr. Laureta Vavla                                          Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN: VERE 2015 DEGA: Gazetari dhe Gjuhë Angleze

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Hyrje në teorinë e medias

30/06/2015

H. Çiftja & Sokol Paja

405

09.00

2.

Formim gjuhësor

20/06/2015

T. Toska & Valbona Sinanaj

405

09.00

3.

Gjuhë praktike Angleze

26/06/2015

F. Gjata & B. Belegu

405

09.00

4.

Gramatikë e gjuhës Ang.

05/07/2015

L. Çota & E. Çela

407

09.00

5.

Hyrje në shkencën e komunikimit

10/07/2015

Ilir Yzeiri & Elvira Lumi

407

09.00

 • Shënim: Lëndët: Arti i filmit (me zgjedhje) nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse është firmë. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogët përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Shkrim ne media

17 /06/15

N. Shkelzeni & Nertila Tuka

405

09.00

2.

Tekstlinguistike

23 /06/15

L. Vavla & L.Lekli

407

09.00

3.

Radio dhe TV si masmedia

28/06/15

Blerina Gjerazi & Elvira Lumi

405

09.00

4.

Letersi Britanike

04 /07/15

O. Çoku & L. Çota

405

09.00

5.

Gjuhe praktike Angleze

09/07/15                                               

L.Lekli & H. Demiri

405

09.00

 • Shënim:Lënda: Stilistikë (me zgjedhje) nuk ka datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse është firmë. Data e shlyerjes së kësaj lënde do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Anglishtja e medias

27/06/15

L. Lekli  & M.Pila

405

09.00

2.

Etika në media

03/07/15

E. Hidri & H. Çiftja

405

09.00

3.

Metoda kërkimore në masmedia

08/07/15

Hektor Çiftja & Sokol Paja

407

09.00

4.

Histori e shtypit Britanik dhe Amerikan

12/07/15

F.Vavla & Elvira Lumi

405

09.00

 • Shënim:Lënda: Produksion Audio dhe Video,  Web design, dhe Marrëdhënie me publikun (me zgjedhje), nuk kanë datë sezoni të caktuar për pregatitje, sepse janë firma. Data e shlyerjes së këtyre lëndëve do të bëhet javën e fundit të mësimit (nga data 7-12 qershor 2015). Ajo do të njoftohet nga pedagogu përkatës, kështu që duhet të kontaktoni ata.
 • Shënim vetëm për studentët e viteve të 3-ta dhe përsëritës: Ata studentë që pas shfrytëzimit të datave të mësipërme, rezultojnë që të kenë ende pa shlyer 1 (një) ose 2 (dy) provime të mbartura, mund të shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme për ti shlyer ato, përpara mbrojtjes së diplomës, në këtë sezon Vere. Studentët që kanë 3 (tre) ose më shumë provime të mbartura, nuk mund ti shfrytëzojnë dy datat e mëposhtme.                                      

1.

Provim i mbartur

Datë 15/07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 405,407 & 313

Ora: 09.00

2.

Provim i mbartur

Datë 16/07/15

Pedagogu përkatës

Sallat: 405,407 & 313

Ora: 09.00

 • Diploma me provim: 22 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren nën 7) ora 9:00

Dorëzimi i mikrotezës (3 kopje): 15 Korrik 2015 (tek zyra 116, ora 10.00 12.00)

 • Diploma me mikrotezë: 22 Korrik 2015 (vetëm studentët që kanë mesataren 7e lart) ora:12:00

Pergjegjes Departamenti                                                                Dekani

 

Prof. Ass.Dr. Elvira Lumi & Dr. Laureta Vavla                             Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN E VERES 2015 DEGA ITALISHT

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Gjuhë praktike

16.06.2015

A. Shehu, A. Braja

205

9.00

2.

Gramatike italiane

22.06.2015

A. Braja,  A. Shehu

205

9.00

3.

Hyrja në gjuhësi

26.06.2015

A. Shehu, E. Ndoci

205

9.00

4.

Fonetikë

01.07.2015

A.                           A. Shehu,  A. Braja

205

9.00

5.

Gjuhë e huaj

03.07.2015

Rozeta Bici, S. Tatili,

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tipologji tekstore 2

22.06.2015

A. Lami, E. Ndoci

205

9.00

2.

Gjuhë e huaj

03.07.2015

S. Tatili, Rozeta Bici,

205

9.00

3.

Histori e qytet. italian

29.07.2015

M. Zejnelhoxha, A. Braja

205

9.00

4.

Leksikologji

25.06.2015

A. Shehu, A. Lami

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tipologji tekstore 3

17.06.2015

E. Ndoci, A. Lami

205

9.00

2.

Perkthim/interpretim

23.06.2015

E. Ndoci, A. Hoxha

205

9.00

3.

Histori gjuhe

30.06.2015

A. Lami, E. Ndoci

205

9.00

4.

Gjuhe e huaj e dytë

02.06.2015

Sh. Shyti, R. Bici

205

9.00

 

 

 

 

 

 

 

provimet e minivjeshtes: 06 dhe 07 korrik 2015

 

Provimi dhe mbrojtja e dilomes dt. 21 korrik 2015

 

 

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

 

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT GAZETARI, SEZONI I VERES

Viti I

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1.

Formim gjuhësor

17.06.2015

Teuta Toska

Valbona Sinanaj

405

2.

Bazat e shkrimit (Kompozicion)

22.06.2015

Nirvana Shkëlzeni

Nertila Tuka

407

3.

Hyrje në shkencën e komunikimit

28.06.2015

Ilir Yzeiri

Elvira Lumi

407

4.

Hyrje në teorinë e medias

04.07.2015

Hektor Çiftja

Sokol Paja

405

5.

Letërsi shqipe

10.07.2015

Mirela Shella

Skënder Karriqi

405

 

Viti II

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Shkrim në media

17.06.2015

Nirvana Shkelzeni

Nertila Tuka

407

2

Gramatikë e gjuhës shqipe

26.06.2015

Leonard Dauti

Resul Telhaj

407

3

Bazat e artit të filmit dhe fotos

03.07.2015

Ilirjan Sulkja

Elvira Lumi

405

4

Gazetari Televizive

07.07.2015

09.07.2015

Joana Kosho

Elvira Lumi

405

5

Radio si masmedia

10.07.2015

Chris Leaser

Elvira Lumi

407

 

Viti III

Nr.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

1

Etika në media

02.07.2015

Esmeralda Hidri

Hektor Çiftja

405

2

Studime televizive

07.07.2015

Florenc Vavla

Elvira Lumi

407

3

Semiologji

12.07.2015

Marsela Neni

Teuta Toska

407

 

Minivjeshtë: 15 dhe 16 korrik 2015

Dorëzimi i punimit të diplomës 14.07.2015

Provim Diplome: 22.07.2015

Pergjegjes Departamenti                                                                                    Dekani

 

        Prof. Ass.Dr. Elvira Lumi                                                                        Prof. Dr. Roland Gjini

DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN VERES 2015 DEGA FRENGJISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

 

Gjuhë praktike frënge 1

11.06.2015

L. Myslihaka, M. Papamih.

214

14.00

 

Hyrje në gjuhësi

16.06.2015

G. Robja, M. Papamihali

214

9.00

 

Gramatikë frënge

23.06.2015

M. Papamihali, H.Braja

214

9.00

 

Fonetikë dhe fonologji

26.06.2015

M. Papamihali, H. Braja

214

9.00

 

Shkrim Akademik

30.06.2015

E. Mitro, L. Myslihaka

214

9.00

 

Hjuhë e huaj 2

03.07.2015

V. Tafani, M. Pila,

214

9.00

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Studime komunikimi

19.06.2015

G. Robja, H. Braja

214

9.00

2.

Tipologji  tekstore

24.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Letërsi klasike

29.06.2015

M. Hanoli. H. Braja,

214

9.00

4.

Gjuhe e huaj 2

02.07.2015

M. Pila, Sh. Shyti.,

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tiplogji Tekstore

15.06.2015

M. Sterio, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Stilistikë

22.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Perkthim/ Interpretim

27.06.2015

F. Tupi, G. Robja

214

9.00

4.

Histori Gjuhe

01.07.2015

A. Hoxha, G. Robja

214

9.00

5.

Anglisht

03.07.2015

Sh. Shyti. M. Pila,

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

Minivjeshta 06 korrik dhe 7 korrik 2015

Provimi dhe mbrojtja e diplomave 21 korrik 2015

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

 

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini