DATAT E PROVIMEVE PER SEZONIN VERES 2015 DEGA FRENGJISHT

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

 

Gjuhë praktike frënge 1

11.06.2015

L. Myslihaka, M. Papamih.

214

14.00

 

Hyrje në gjuhësi

16.06.2015

G. Robja, M. Papamihali

214

9.00

 

Gramatikë frënge

23.06.2015

M. Papamihali, H.Braja

214

9.00

 

Fonetikë dhe fonologji

26.06.2015

M. Papamihali, H. Braja

214

9.00

 

Shkrim Akademik

30.06.2015

E. Mitro, L. Myslihaka

214

9.00

 

Hjuhë e huaj 2

03.07.2015

V. Tafani, M. Pila,

214

9.00

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Studime komunikimi

19.06.2015

G. Robja, H. Braja

214

9.00

2.

Tipologji  tekstore

24.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Letërsi klasike

29.06.2015

M. Hanoli. H. Braja,

214

9.00

4.

Gjuhe e huaj 2

02.07.2015

M. Pila, Sh. Shyti.,

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tiplogji Tekstore

15.06.2015

M. Sterio, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Stilistikë

22.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Perkthim/ Interpretim

27.06.2015

F. Tupi, G. Robja

214

9.00

4.

Histori Gjuhe

01.07.2015

A. Hoxha, G. Robja

214

9.00

5.

Anglisht

03.07.2015

Sh. Shyti. M. Pila,

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

Minivjeshta 06 korrik dhe 7 korrik 2015

Provimi dhe mbrojtja e diplomave 21 korrik 2015

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

 

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

Minivjeshta

 

VITI i PARE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

 

Gjuhë praktike frënge 1

11.06.2015

L. Myslihaka, M. Papamih.

214

14.00

 

Hyrje në gjuhësi

16.06.2015

G. Robja, M. Papamihali

214

9.00

 

Gramatikë frënge

23.06.2015

M. Papamihali, H.Braja

214

9.00

 

Fonetikë dhe fonologji

26.06.2015

M. Papamihali, H. Braja

214

9.00

 

Shkrim Akademik

30.06.2015

E. Mitro, L. Myslihaka

214

9.00

 

Hjuhë e huaj 2

03.07.2015

V. Tafani, M. Pila,

214

9.00

 

VITI i DYTE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Studime komunikimi

19.06.2015

G. Robja, H. Braja

214

9.00

2.

Tipologji  tekstore

24.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Letërsi klasike

29.06.2015

M. Hanoli. H. Braja,

214

9.00

4.

Gjuhe e huaj 2

02.07.2015

M. Pila, Sh. Shyti.,

214

9.00

 

 

VITI i TRETE

NR.

LENDA

DATA

KOMISIONI

SALLA

ORA

1.

Tiplogji Tekstore

15.06.2015

M. Sterio, L. Myslihaka

214

9.00

2.

Stilistikë

22.06.2015

L. Myslihaka, H. Braja

214

9.00

3.

Perkthim/ Interpretim

27.06.2015

F. Tupi, G. Robja

214

9.00

4.

Histori Gjuhe

01.07.2015

A. Hoxha, G. Robja

214

9.00

5.

Anglisht

03.07.2015

Sh. Shyti. M. Pila,

214

9.00

 

 

 

 

 

 

 

Minivjeshta 06 korrik dhe 7 korrik 2015

Provimi dhe mbrojtja e diplomave 21 korrik 2015

 

 

 

Përgjegjësi i departamentit                                                               Dekani

        Hasim Braja                                                                   Prof. Dr. Roland Gjini

 

 

Njoftim mbi kriteret e pranimit të kandidatëve të rinj në ciklin e dytë të studimeve

Dekanati i Fakultetit të Shkencave Humane, duke u bazuar në Ligjin Nr.9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10307, datë 22.7.2010, Nr. 10493, datë 15.12.2011; VKM nr. 688, datë 15.10.2014 për “Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” për vitin akademik 2014-2015, pika 16; Udhëzimin me nr.46, datë 20.10.2014 të MAS-it për “Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesionale” dhe “Master i shkencave”/”Master i arteve të bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2014-2015; bazuar në “Rregulloren e organizimit dhe funksionimit administrativ dhe akademik të Universitetit “A.Xhuvani”, miratuar në maj 2012; bazuar mbi modalitetet e programeve të studimit të ofruara nga FHSH-ja dhe të miratuara nga Senati i UE-së, bëjmë me dije se:

1. Në “Master i shkencave në gjuhësi” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë (Bachelor) ose DIND:
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhësi,
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.)

2. Në “Master i shkencave në studime historike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- marrëdhënie ndërkombëtare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane.

3. Në “Master i shkencave në studime gjeografike” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND në:
- gjeografi,
- histori-gjeografi,
- edukatë qytetare,
- gjeografi dhe gjuhë italiane

4. Në “Master i shkencave në studime letrare” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në gjuhë-letërsi,
- gjuhë e huaj (anglisht, frëngjisht etj.),
- gjuhë shqipe dhe frënge,
- në komunikim,
- gazetari,
- gazetari-anglisht

5. Në “Master i shkencave në trashëgimi kulturore” mund të regjistrohen studentë me diplomë të ciklit të parë ose DIND
- në histori-gjeografi,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane,
- edukatë qytetare,
- gjuhë-letërsi,
- akademi e arteve,
- gjeografi dhe gjuhë italiane,
- histori dhe gjuhë gjermane.