Laboratoret e FSHN

Fakulteti i Shkencave te Natyres disponon 13 zyra pedagogësh, 5 salla leksionesh, 4 klasa seminaresh, 3 laboratorë informatike, 7 laboratorë fizike, 7  laboratorë kimie, 7 laboratorë biologjie, nje sallë sekretarie.

Destinacioni i laboratorëve paraqitet si më poshtë:

  • Laboratori i Botanikës;
  • Laboratori i Fiziologjisë bimore dhe Mikrobiologjisë;
  • Laboratori i Zoologjisë;
  • Laboratori i Histologjisë Embriologjisë dhe Fiziologjisë shtazore ;
  • Laboratori i Gjenetikës dhe Metodikës së Biologjisë ;
  • Laboratori i Anatomi-Higjenës;
  • Laboratori i Ekologjisë;        
  • Laboratori i Kimisë së përgjithshme  dhe metodikës së kimisë;
  • Laboratori i Kimisë organike biologjike dhe ushqimore;
  • Laboratori i Kimisë analitike mjedisit;
  • Laboratori i Kimisë fizike dhe metodave fizikokimike të analizës;
  • Laboratori i Kimise  Inorganike;
  • Laboratori i Teknologjisë dhe analizës së materialeve;
  • Laboratori i proceseve dhe aparateve në teknologji;
  • Laboratori i Gaze-Termodinamike;
  • Laboratori i Elektromagnetizmit;
  • Laboratori i Optikës dhe strukturës së materies;
  • Laboratori i Fizikës kompjuterike;
  • Laboratori i Elektronikës;
  • Laboratori i Elektroteknikës;
  • Laboratori i Metodikës se Fizikës;
  • Laboratori shkencor që ndodhet në rajonin e Metalurgjikut;
  • Laboratori nr 1 i Teknologjive te Informacionit i pajisur me 34 PC të lidhur me internet;
  • Laboratori nr 2 i Teknologjive te Informacionit i pajisur me 34 PC të lidhur me internet;
  • Laboratori nr 3 i Teknologjive te Informacionit i pajisur me 32 PC të lidhur me internet;

Laboratoret e Teknologjive te Informacionit

Departamenti i Informatikes te Fakultetit te Shkencave te Natyres disponon 3 laboratore te rinj me 100 kompjutera qe shfrytezohen kryesisht nga dega "Teknologjite e Informacionit" por edhe nga deget e fakulteteve te tjera te Universitetit te Elbasanit. Laboratoret jane te pajisur me kompjutera personale, te prodhuar ne vitin 2016 dhe ne to jane instaluar programe bashkekohore. Baza laboratorike ka nje ndikim te drejtperdrejte ne cilesine e mesimdhenies duke ju dhene mundesine studenteve qe te kryejne detyra praktike dhe laboratorike. Dy laboratore administrohen nga nje server i cili i jep mundesine cdo studenti te rregjistruar qe te kete hapesiren e tij personale per ruajtjen e detyrave dhe dokumenteve te nevojshem per procesin mesimor. 

Laboratoret e Fizikes

Laboratoret e Biologjise

Laboratoret e Kimise

Laboratori Kerkimor - Metalurgji