Laboratorë shkencat mjekesore

Fakulteti ka në dispozicion 3 laboratore që janë:
1.Laboratori I Lëndeve Paraklinike dhe Klinike, ku përfshihen lëndët Anatomi, Biokimi, Mikrobiologji, Fiziologji, Anatomi Patologjike, Histologji etj, ku me anë të mikroskopëve mund të shohin ndërtimin e qelizës,reaksione të ndryshme biokimike me reagent të ndryshëm, dhe praktikimi i studenteve me pjeset plastike te organeve dhe kockave te njeriut.
2.Laboratori i Infermieristikës. Ketu studentët praktikojnë të gjitha procedurat infermieristike, nga ana praktike me manikina të ndryshëm për të perfituar provojën që të jenë te aftë të manipulojnë me pacientët nëpër reparte spitalore dhe qendra diagnostikuese ku nevojiten procedurat Infermieristike.
3.Laboratori I Fizioterapise ku studentët ushtrojnë praktikimin për aftësimin e teknikave manuale të masazhit etj.