Kërkimi shkencor

Qëndra e Kërkimore dhe Zhvillim
Lektorët e Fakultetit të Infermierise kanë botuar disa tekste dhe janë në proces botimi te disa te tjerëve. Lektorët e te dy Departamenteve vazhdimisht kanë publikuar punimet e tyre cilësore në revista shkencore, qoftë si autore dhe bashkautorë. Po ashtu kanë marrë pjesë dhe referuar vazhdimisht në Konferencat qe Fakulteti yne ka organizuar, ne Konferenca te tjera Kombetare dhe Nderkombetare, ne Ëorkshope dhe seminare të zhvilluara etj.