Formularë

Ky pyetësor është pjesë e auditimit të performancës që ka ndërmarrë Kontrolli i Lartë i Shtetit për të vlerësuar në mënyrë të pavarur e objektive programet e studimit që ofrohen në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik në vendin tonë. Pyetësori është përgatitur për t'u plotësuar nga studentët që ndjekin aktualisht studimet e larta në njërin prej IAL-ve publike. KLSH e ka detyrim ligjor të ruajë konfidencialitetin e informacioneve që mbledh e përpunon.

Klikoni për të plotësuar formularin