Kërkimi shkencor

Qëndra e Kërkimore dhe Zhvillim
Lektorët e Fakultetit të Infermierise kanë botuar disa tekste dhe janë në proces botimi te disa te tjerëve. Lektorët e te dy Departamenteve vazhdimisht kanë publikuar punimet e tyre cilësore në revista shkencore, qoftë si autore dhe bashkautorë. Po ashtu kanë marrë pjesë dhe referuar vazhdimisht në Konferencat qe Fakulteti yne ka organizuar, ne Konferenca te tjera Kombetare dhe Nderkombetare, ne Ëorkshope dhe seminare të zhvilluara etj.

Laboratorë shkencat mjekesore

Fakulteti ka në dispozicion 3 laboratore që janë:
1.Laboratori I Lëndeve Paraklinike dhe Klinike, ku përfshihen lëndët Anatomi, Biokimi, Mikrobiologji, Fiziologji, Anatomi Patologjike, Histologji etj, ku me anë të mikroskopëve mund të shohin ndërtimin e qelizës,reaksione të ndryshme biokimike me reagent të ndryshëm, dhe praktikimi i studenteve me pjeset plastike te organeve dhe kockave te njeriut.
2.Laboratori i Infermieristikës. Ketu studentët praktikojnë të gjitha procedurat infermieristike, nga ana praktike me manikina të ndryshëm për të perfituar provojën që të jenë te aftë të manipulojnë me pacientët nëpër reparte spitalore dhe qendra diagnostikuese ku nevojiten procedurat Infermieristike.
3.Laboratori I Fizioterapise ku studentët ushtrojnë praktikimin për aftësimin e teknikave manuale të masazhit etj.

Zhvillohet Konferenca e III Kombëtare Infiermerore

Ka zhvilluar punimet në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Elbasan, Konferenca e 3 Kombëtare Infiermerore, organizuar nga ky fakultet dhe qendra spitalore “Xhaferr Kongoli”. Duke hapur punimet e kësaj konference Dekani i Fakultetit Prof.Dr. Skënder Topi, në praninë edhe të Rektorit të Universitetit të Elbasanit, Prof.Dr Liman Varoshi, ka theksuar edhe njëherë punën që po bëhet në fakultet dhe në gjithë Universitetin, në drejtim të përmirsimit të vazhdueshëm të proçesit të kërkimit shkencor.  Prof.Dr. Skënder Topi ka theksuar se konferenca të tilla, kanë një impakt të drejtpërdrejtë përsa i përket këtij aspekti, pasi ato shërbejnë që pjesmarrësit jo vetëm të prezantojnë studimet e tyre, por edhe ti diskutojnë këto studime me kolegët dhe të bashkëveprojnë në fushat e përbashkëta për të dhënë një kontribut të posaçëm, në zhvillimet infiermeristike të vend. Edhe drejtoresha e qendrës Spitalore “Xhaferr Kongoli” në Elbasan, Desantila Tahiraj, ka vlerësuar këtë konferencë edhe si një kontribut real, në përmirsimin e cilësisë dhe shërbimit infiermeror në institucionin që ajo drejton, duke qenë se bashkëpunimi me Universitetin është i vazhdueshëm dhe konkret. 

Më pas konferenca ka vazhduar me prezantimin e studimeve shkencore të përgatitura nga pjesmarërsit në të. 

Konferenca e VII-te Mjeksore

Posteri

Veprimtari

Konferenca Ndërkombëtare Mjekësore ndër Specialitete, është një konferencë që zhvillohet cdo vit.
Fakulteti i Infermierisë ka organizuar 5 Konferenca Ndërkombëtare të akredituara:
• Konferenca e 3-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 12 kredite për pjesëmarresit dhe 18 kredite për Relatorët.
• Konferenca e 4-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 18 kredite për pjesëmarrësit dhe 27 kredite për Relatoret.
• Konferenca e 5-të Ndërkombëtare e akredituar nga QKEV 18 kredite për pjesëmarrësit dhe 27 kredite për Relatorët.