Departamenti i Marketingut dhe Inxhinierise

Read more...

Departamenti Administrim – Biznes

Historiku: Eshte krijuar ne vitin 1996 dhe eshte departamenti i pare i cili sherbeu si baze per krijimin dhe

Read more...

Departamenti Financë – Kontabilitet

Departamenti i Finance- Kontabilitetit eshte krijuar ne vitin 2004, por dega Finance -Kontabilitet ne fakultetin

Read more...

Departamenti i Ekonomiksit

Departamenti i Ekonomiksit mbulon programet e studimit: Bachelor në Informatikë Ekonomike dhe Master

Read more...

Departamenti i se Drejtes

Departamenti i së Drejtës është krijuar më 2013 pranë Fakultetit Ekonomik, nga një bazë e shëndoshë

Read more...

Formati i punimit të diplomës për programet e ciklit të parë dhe të dytë të studimit

Më poshtë gjeni të plotë formatin që duhet të përdorin të gjithë studentët e Fakultetit Ekonomik të cilët kanë zgjedhur të përmbyllin studimet e tyre me një punim diplome, në secilin nga programet e studimit që ndjekin, me komentet përkatëse dhe orientuese. 

 

Formati-Punimi Diplome Bachelor

Formati-Punimi Diplome MP

Formati-Punimi Diplome MSC