Departamenti i Matematikës

Departamenti i Matematikës e ka nisur punën e vet si pjese e Departamentit Matematikë-Fizikë në vitin 1971 në kuadër të Institutit të Lartë Pedagogjik dhe në vitin 1983 u nda si departament i veçantë. Për shumë vite drejtimi kryesor i punës ka qenë forcimi i mësimdhënies në disiplinat matematike dhe didaktika e tyre në shkollat parauniversitare. Pas hapjes së programeve të reja 4 vjeçare të degës Matematikë-Fizikë dhe sidomos i realizimit të drejtimit matematikë, niveli shkencor i shumë lëndëve u rrit dhe mësimdhënia arriti nivelet kombëtare të mësimdhënies së matematikës.

Hapja e shumë degëve të reja dhe shndërrimi i Institutit të Lartë Pedagogjik në Universitet, i dha dimension të ri punës së departamentit duke e vënë atë në rradhët e para të punës edukative dhe shkencore në Universitet. Vetëm vitet e fundit ky Departament ka organizuar 4 konferenca ndërkombëtare të Matematikës, ka mbuluar tre programe bachelor dhe dy programe të nivelit master. Shumica e pjesëtarëve të tij janë me tituj shkencorë.   

Aktualisht Departamenti jep kontribut kryesisht në programet e studimit:

 • Bachelor në  Matematikë–Fizikë;
 • Master i Shkencave në Matematikë e Zbatuar;
 • Bachelor në  Fizikë Kompjuterike;
 • Bachelor në Teknologjitë e Informacionit;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Fizikë, me profil minor në Informatikë;
 • Master Profesional në Mësuesi për lëndët Matematikë-Informatikë, me profil minor në Fizikë;
 • Master Profesional në Teknologjitë e Informacionit.
 • Bachelor në  Matematikë–Informatikë;

Departamenti është i organizuar në katër grupe mësimore kërkimore si më poshtë:

 • Grupi mësimor kërkimor i analizës dhe shkencave aplikative;
 • Grupi mësimor kërkimor i algjebrës dhe gjeometrisë;
 • Grupi i metodologjisë dhe teknologjisë së mësimdhënies;
 • Personeli ndihmës mësimor (laborant).

Lista e stafit akademik të brendshëm të Departamentit të Matematikës

Përgjegjëse e Departamentit: Prof. as. Dr. Bederiana SHYTI  

 1. Prof. as. Dr. Zenepe Shkoza

 2. Prof. as. Dr. Sokol Kaliaj

 3. Prof. as. Dr. Svjetllana Kërënxhi

 4. Prof. as. Dr. Islam Braja

 5. Prof. as. Dr. Eduard Domi

 6. Dr. Mehmet Ballkoçi

 7. Dr. Mimoza Shkëmbi

 8. Dr. Elvin Rada

 9. Dr. Dhurata Valera

 10. MSc. Zamir Selko

 11. MSc. Stela Çeno

 

Pedagogë të ftuar në Departamentin e Matematikës

 • Prof. Dr. Agron Tato

 • Prof. Dr. Llukan Puka

 • Prof. Dr. Fatmir Hoxha