Qendra për Kërkimin dhe Zhvillimin në Edukim

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

E-mail

1

Ardjan Turku

Prof.As.Dr.

Edukim gjithperfshirës;

Intervenim i hershem

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Roland      Çerepi

As.Prof.Dr

Didaktika e Edukimit Fizik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Vilson Kuri

Prof. Dr.

 (Bachelor)

-          -Histori e Pop. shqiptar (3)

-          -Sistemet qeverisëse

-          -Tradita dhe e drejta dokësore

 (Master)

 -   Formimi lidershipit

 -   Aftësim gjuhësor dhe plani personal i studimit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Ardian Tana

Dr.

Didaktikë e gjuhës shqipe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Valentina Haxhiymeri

Prof.As.Dr.

Psikologji-Pedagogji,

Të mësuarit nëpërmjet lojës, Edukim special

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

6

Manuela Varoshi

Prof.As.Dr.

Psikologji-Pedagogji, Psikologji Shkollore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Beatrice Gani

Dr.

Edukim teknologjik dhe didaktike

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.