Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies

Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies është krijuar me VKM nr. 821, dt. 05.12.2007 “Për krijimin e disa njësive kryesore, fakulteteve të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” njëherazi me krijimin e vetë FSHE-së. Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies u krijua nga bashkimi i ish-Departamentit të Pedagogji-Didaktikës me ish-Departamentin e Arteve të Aplikuara.
Ai është krijuar duke ruajtur vazhdimësinë profesionale dhe pedagogjike të shkollës Normale. Departamenti mbulon një numër të madh disiplinash, të cilat ofrohen nga programet e studimit:

  • Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor,
  • Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fillor,
  • Msc në Mësuesi për Arsimin Fillor,
  • Master Profesional në Mësuesi për degë të ndryshme të specialitetit.

Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies është angazhuar në një punë intensive për përsosjen e planeve dhe programeve mësimore si dhe në përgatitjen e teksteve e leksioneve për të ofruar sa më shumë nivelin e disiplinave që mbulon me ato bashkëkohore.

Stafi i brendshëm akademik i Departamentit të Metodologjisë së Mësimdhënies
Departamenti i Metodologjisë së Mësimdhënies përbëhet nga 11 pedagogë efektivë: 7 Prof. As.Dr., 1 Doktor shkencash, 3 Docentë.

 

 

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

E-mail

1.

Florinda Tarusha

Prof. As. Dr

Filozofi edukimi, Mendim kritik, Diversitet kulturor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Pranvera Gjoci

Prof. As. Dr

Metodologji mesimdhenie, Studim dhe shkrim akademik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.

Xhevdet Zekaj

Prof. As. Dr

Komunikim pedagogjik, Edukim mediatik, Ndertim dhe zhvillim kurrikule

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.

Shpetim Caushi

Prof. As. Dr

Muzike dhe Didaktike, Edukim koral dhe mesim instrumenti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Alma Muharremi

Prof. As. Dr

Metodike dhe Didaktike matematike, Shkencat e natyres

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6.

Ornela Bilali

Prof. As. Dr

Edukim teknologjik, Te nxenit me teknologjite e reja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7.

Marta Topciu

Dr.

Filozofi dhe sociologji edukimi, Mendim kritik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8.

Bujar Kapllani

Prof. As.

Edukim art figurativ, Didaktike art figuartiv

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Shpetim Peza

Docent

Edukim muzikor dher didaktike

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Panajot Lena

Docent

Histori e mendimit pedagogjik, Metodologji mesimdhenie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

Ibrahim Zabzuni

Docent

Edukim arti figurativ, Didaktike art figurativ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.