Departamenti i Edukimit Qytetar

Departamenti i Edukimit Qytetar është krijuar në vitin 1999. Më herët ai ka qenë pjesë e Departamentit të Historisë. Në vitin 2004 ai quhej Departamenti i Edukimit Qytetar dhe Filozofisë dhe pas ndryshimeve që ndodhën në vitin 2007 në FSHE ai u quajt Departamenti i Edukimit Qytetar.
Objektivat dhe qëllimet kryesore të studimit Edukim qytetar në sistemet që ai ofron (me kohë të plotë dhe të pjesshme) janë:

  • Angazhimi i pandërprerë për realizimin e procesit të edukimit qytetar, arsimor, shkencor dhe profesional të studentëve që ndjekin studimet në nivelet përkatëse;
  • Pajisja e studentëve me dije dhe aftësi profesionale për formimin arsimor, shkencor dhe profesional në përputhje me nivelet dhe kërkesat e kohës;
  • Formimi i studentëve me njohuri të qëndrueshme përmes ofrimit të programeve cilësore të studimit dhe angazhimit të personelit akademik gjithnjë në kërkim të thellimit të formimit shkencor e profesional;
  • Arritja e niveleve të larta në drejtim të përgatitjes së studentëve, në mënyrë që ata të jenë sa më të gatshëm për kërkesat e tregut të punës si profesionistë të mirë si dhe të kenë mundësi dhe aftësi për të ndjekur më tej studimet në nivele apo cikle të tjera studimi.

Stafi i brendshëm akademik i Departamentit të Edukimit Qytetar

Nr.

Emër, mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

E-mail

1

ARBEN HAXHIYMERI

Dr.

(Bachelor)

-          -Epistemologji

-          -Etikë

-          -Mitologjia dhe besimet

(Master )

-Etika profesionale e mësuesit

-Morali dhe Etika

-Estetikë

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

YLLKA MYFTIU

Dr

 (Bachelor)

-          -Hyrje në Filozofi

-          -Historia e Filozofisë

-           Bashkëkohore

 (Master)

Kërkimi shkencor në edukim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

VLADIMIR SHAKAJ

Dr.

 (Bachelor)

-          -Historia e Filozofisë

-          Antike dhe e Mesjetës.

-          -Shteti i mirëqenies sociale

-          -Edukim qytetar

     (Master)

- Didaktika e Edukimit qytetar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

MONIKA HODAJ

Prof.As.Dr.

(Bachelor)

-          -Bazat e marrëdhënieve me publikun

-           -Marrëdhëniet me publikun

(Master)

- Komunikimi dhe marrëdhëniet e shkollës me komunitetin.

- Metodika e Gjuhës dhe Leximit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

ARMANDO SHINGJERGJI

Dr.

 (Bachelor)

-          Ekonomi politike

 (Master )

-      Ekonomi politike

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

ALI MYSLIU

Docent

 ( Bachelor)

-          -Antropologji kulturore

-          -Antrop.soc.kulturore e sporteve/ Filoz.e eduk.fizik e sportit

-          -Filozofi e miteve e besim

 (Master)

-          -Edukatë qytetare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

ELDA GJERGJI

Doktorant

 (Bachelor)

-          - Liritë e të drejtat e njeriut

-          - Antropologji kulturore

 (Master)

-Aftesim gjuhesor dhe plani personal i studimit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

ERJONA HASA

Doktorant

 (Bachelor)

-          -Media dhe ligji

-          -E  drejta në Bashkimin Europian

 (Master)

-          -Etimiologji kriminale

-          -Drejtesia komunitare..

-Te drejtat ligjore per femijet dhe familjen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.