Departamenti i Psikologjisë

Dega u hap për herë të parë në vitin 2005 pranë ish-Departamentit të Shkencave Sociale në UE dhe në vitin 2007 ajo u atashua (gjatë një riorganizimi të departamentit) pranë Departamentit të psikologjisë-sociologjisë dhe shkencave të edukimit në FSHE. Që prej atij viti dega u bë pjesë e këtij departamenti dhe fakultetit në mjediset e reja të tij (janë ngritur auditore dhe aktualisht po punohet edhe për ngritjen/hapjen e laboratorit); është shtuar stafi pedagogjik i brendshëm nga 5 në 10, të cilët kanë qenë efektivë të mëparshëm të të dyja strukturave, si dhe janë përmirësuar vit pas viti të gjitha kurrikulat e programit për një përshtatje sa më të mirë të tyre. Që nga shkurti i vitit 2012 Departamenti i psikologjisë funksionon si department më vete.
Dega e psikologjisë zbaton programin 3-vjeçar, cikli i parë i studimeve DNP për studime në Psikologji, programet Master Profesional “Psikolog Institucioni” dhe Master Shkencor “Psikologji Edukimi” cikli i dyte i studimeve për studime në psikologji.
Programi i hartuar në këtë degë pajis gjithashtu studentët me njohuri shtesë integruese (gjuhë e huaj, informatikë, etj.) me synimin për t’i bërë ata sa më të përgatitur në ndjekjen e cikleve të mëtejshme të studimit dhe sa më atraktivë në tregun e punës.
Stafi i departamentit të psikologjisë përbëhet nga 10 pedagogë të brendshëm.

Stafi i brendshëm akademik i Departamentit të Psikologjisë

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

E-mail

1

Piro Lazi

Prof.As.Dr.

Psikologji, Sresi nga puna dhe mireqenia, psikologji konjitive

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Fatbardha Gjini

Prof.Dr

Psikologji-Pedagogji, Psikologji sociale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Joana Myftiu

Prof.As.Dr.

Psikologji-Pedagogji; Psikologji edukimi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lindita Durmishi

Prof.As.Dr.

Psikologji,

Psikologji Juridike

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Violeta Sadiku

Procec Dr.

Psikologji,

Psikologji Organizacionale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Roksana Poci

Proces Dr.

Psikologji klinike,

Testet e Psikologjise

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Ortenca Kotherja

Procec Dr

Psikologji klinike, Motivacion,

Psikologji Shnedeti1,2,

Etike keshillimore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

 Adriana Mali

Dr.

Psikologji klinike Psikofiziologji,

Psikologji Personeli, Psikologji Shëndeti

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.