Departamenti i Shkencave Sociale

Dega Punonjës Social u hap për herë të parë në tetor të vitit 2004 pranë ish-Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Elbasanit, ndërsa dega Filozofi-Sociologji në tetor të vitit 2005. Në dhjetor të vitit 2007 këto degë u atashuan (gjatë riorganizimit të Universitetit të Elbasanit) pranë Departamentit të psikologjisë-sociologjisë dhe shkencave të edukimit në Fakultetin e Shkencave të Edukimit.

Misioni i Departamentit të Shkencave Sociale është:

- Të mësojë dhe të trajnojë  specialistë me arsim të lartë dhe studiues (kërkues) në fushën e punës sociale dhe sociologjisë.
- Të zhvillojë udhëzimet, kërkimet dhe aktivitetet shërbyese në kuadër të mësimit dhe trajnimit të specialistëve të kualifikuar.
-Të ndërmarrë punime shkencore teorike dhe punë kërkuese të aplikuara dhe të transmetojë gjetjet në mjedisin social shqiptar.
- Të drejtojë kualifikimin shkencor pasuniversitar.
- Të luajë rolin e faktorit social në demokratizimin e shoqërisë shqiptare.

Qëllimi i programit të studimit/profili i punës sociale-sociologji
Dy prej qëllimeve kryesore të aktivitetit të fakultetit janë: mësimdhënia dhe studimet. Aktiviteti  mësimdhënës bazohet në një program  bashkëkohor, i cili bën të mundur  përgatitjen cilësore të studentëve në profesionet përkatëse. Aktiviteti shkencor është i karakterit të aplikueshëm  dhe përqëndrohet në studimet sociale, që janë me interes për shoqërinë shqiptare.

Mësimdhënia dhe kurrikula
Kurrikula ka pësuar ndryshime dhe është përmirësuar çdo vit për t’iu përshtatur sa më mirë kërkesave të sotme, zhvillimeve bashkëkohore dhe ekuivalentimit/njehsimit me degët Punonjës Social dhe  Filozofi-Sociologji në Fakultete homologe (Universiteti i Tiranës). Ekuivalentimi me degët Punonjës Social dhe  Filozofi-Sociologji në Fakultetin e Shkencave Sociale të UT është aktualisht në masën rreth 70%.
Ndryshimet synojnë të pasqyrojnë zhvillimet e sotme në fushat e lartpërmendura. Ato janë hartuar duke mbajtur parasysh nivelin bashkëkohor të kurrikulave europiane.

Stafi i brendshëm akademik i Departamentit të Shkencave Sociale
Aktiviteti mësimor-shkencor mbulohet nga 10 anëtarë: 1 Prof.Dr., 2 Prof.As.Dr, 1 Doktor i Shkencave, 1 Docent dhe 5 lektorë me master shkencor (doktorantë). Ata kanë kryer kualifikime pasuniversitare si pranë Universitetit të Tiranës ashtu edhe pranë fakulteteve dhe institucioneve ndërkombëtare.

Nr.

Emër e mbiemër

Kualifikimi

Fusha dhe kurset universitare

E-mail

1

Adrian  Papajani

Prof.Dr.

1.        Metodat kërkimore në shkencat sociale;

2.        Politikat e Shërbimit dhe Mirëqënies Sociale;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Elisabeta Osmanaj

Prof. As.Dr.

1.    E drejta private & publike;

2.        Institucionet e BE;

3.     Legjislacion i Sherbimit te Proves.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Denisa Ballhysa

Msc.

1.        Sjellje njerzore;

2.  Vleresim i sherbimeve sociale;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Sabina Belshaku

Msc.

1.        Puna sociale ne shkolla;

2.        Shprehi intervistimi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Elvira Dode

Prof.Asc.Dr.

1.        Hyrje në punë sociale;

2.        Rolet Gjinore;

3.        Etikë profesionale.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Zyhra Gripshi

Msc.

1.        Sjelljet devijante;

2.        Sociologji arti;

3.        Formim lidershipi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Valbona Muca

Dr.

1.        Sociologji komunikimi;

2.        Sociologji e punës;

3.        Sociologji politike.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Alisa  Bicoku

Msc.

1.        Probleme sociale;

2.        Puna sociale me familjen;

3.        Organizim në punë sociale.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nuredin Ceci

Doc.

1.        Sociologji e përgjithshme;

2.        Sociologji e kulturës;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Darina Çoni

Msc.

1.        Sociologji e familjes;

2.        Sociologji urbane;

3.        Sjellje devijante

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.