Departamenti i Marketingut dhe Inxhinierise

Departamenti i Marketingut dhe Inxhinierisë synon të jetë një katalizator për krijimin dhe transferimin e një spektri të plotë të aftësive dhe njohurive mbi marketingun dhe inxhinieringun, me qëllim plotësimin e nevojave të studentëve, të tregut dhe të gjithë të interesuarve të tjerë. Edukimi akademik rritet e zhvillohet nëpërmjet integrimit të teorisë me praktikën, sikurse dhe nëpërmjet kërkimit të specializuar akademik përmes grupeve të punës dinamike, inovative dhe vibrante. 

Komunikimi me komunitetin e biznesit, vendim-marrësit vendorë e qendrorë dhe shoqërinë në përgjithësi do të jetë një pikë kritike në mbarëvajtjen e punës së departamentit. Si pasojë, njohuritë e disponueshme në këtë departament do të ndahen me një audiencë të gjerë në seminare, konferenca, workshop-e dhe media.

 

Përveç këtyre, departamenti fokusohet në tërheqjen e fondeve të jashtme dhe në pjesëmarrjen në projekte të ndryshme, duke mundësuar në këtë mënyrë një zhvillim më të madh profesional-akademik të stafit dhe mësimdhënies në përgjithësi.

Ky departament mbulon lëndët e profilit të Marketingut dhe Inxhinierisë në të gjitha profilet e studimit të FE, në nivel bachelor dhe master.

Në perspektivën afatshkurtër brenda këtij departamenti synohet të krijohen dy grupe kërkimore-shkencore. Një prej tyre do të jetë ai i Marketing – Turizmit dhe tjetri ai i Inxhinieringut. Krijimi i këtyre grupeve synon t’i japë një hov të fuqishëm kërkimit në lëmet respektive shkencore. Më konkretisht, fushat e specializimit dhe kërkimit për secilin grup do të jenë:

 

 1. Grupi kërkimor-shkencor i Marketing – Turizmit:
  1. Zinxhiri i furnizimit, logjistika dhe transporti
  2. Cilësia në shërbime
  3. Kënaqësia e konsumatorit
  4. Turizmi i qëndrueshëm
  5. Sipërmarrja etnike
 2. Grupi kërkimor-shkencor i Inxhinieringut
  1. Ndryshimet teknologjike dhe sipërmarrja
  2. Ekonomiksi i transportit
  3. Optimizimi i sistemeve
  4. Inxhinieringu i marketingut
  5. Energjia dhe mjedisi i qëndrueshëm


Cilësia e punës në departamentin e Marketingut dhe Inxhinierise do të mbështetet në dy shtylla të fuqishme: mësimdhënia dhe kërkimi shkencor. Më poshtë paraqiten elementët të cilët do të synojnë të çimentojnë këto dy shtylla të zhvillimit të departamentit:

 1. Cilësia e mësimdhënies do të garantohet nga këta elementë:
 • Se pari, do te garantohet cilësia nëpërmjet aktiviteteve monitoruese të vazhdueshme si për anën formale ashtu dhe për përmbajtjen e mësimdhënies.
 • Se dyti, do të nxitet me këmbëngulje kualifikimi i vazhdueshëm i stafit akademik dhe kërkimi shkencor, si një mënyrë e sigurtë dhe efektive për të patur cilësi në mësimdhënie. Gjithashtu, do të synohet thithja e vazhdueshme e profesorati te kualifikuar ne nivelin e kerkuar te mesimdhenies ne programin Master Shkencor.
 • Së treti, do të rishikohen dhe rifreskohen në mënyrë të vazhdueshme modulet e lëndëve me synim përditësimin e tyre me zhvillimet më të fundit në fushat përkatëse, në përputhje me literaturën bashkëkohore dhe me nivelin e duhur të trajtimit shkencor.
 • Se katerti, nje tjeter element qe do te garantoje cilesine e mësimdhënies do te jete kombinimi mjaft i  mire dhe ne menyre te pershtateshme per studentet i punes ne auditor me punen studimore individuale te tyre.
 • Se pesti, cilesia do te garantohet nepermjet percaktimit te nje forme kontrolli te moduleve qe te mund te nxise studentet per nje pregatitje sa me te larte.
 • Se gjashti, cilesia do te garantohet nepermjet nje kombinimi mjaft te mire te pregatitjes mesimore ne auditor dhe individuale me ushtrimin praktik dhe internship (praktike profesionale në nivelet master).
 • Së shtati, do të organizohen vazhdimisht leksione të hapura jo vetëm me profesorë nderi të ftuar, por dhe me liderë nga fusha e biznesit, të cilët do të japin një përqasje interesante dhe këndvështrim inovativ të njohurive të marra nga studentët.
 • Së teti, do të inkurajohet mobiliteti i pedagogëve të departamentit në universitete të tjerë brenda dhe jashtë vendit.
 1. Cilësia e kërkimit shkencor do të garantohet nga këta elementë:
 • Pjesëmarrje aktive në konferenca në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
 • Botimi i vazhdueshëm i artikujve në revista shkencore ndërkombëtare, duke synuar revistat shkencore me faktor impakti.
 • Angazhimi maksimal në Qendrën Kërkimore të FE.
 • Formëzimi dhe vitalizimi i dy grupeve kërkimore shkencore për të patur një aktivititet shkencor domethënës dhe cilësor.
 • Bashkëpunimi shkencor me kërkues të tjerë brenda stafit të FE të UE dhe me kërkues nga universitete partnere brenda e jashtë vendit.
 • Organizimi i minikonferencës së departamentit, duke prezantuar punime shkencore që anëtarët e departamentit janë duke ndërmarrë.
 • Qarkullimi i të quajturave “white papers” brenda përbrenda anëtarëve të stafit të dëpartamentit dhe jashtë tij. Në këto materiale paraqiten rezultatet e kërkimeve që kanë ndërmarrë anëtarët e stafit dhe diskutimi i tyre me kolegët për të gjeneruar një feedback të domosdoshëm kërkimor shkencor.
 • Inkurajimi i marrjes pjesë në projekte të përbashkëta me IAL brenda dhe jashtë vendit, si një mënyrë shumë e mirë për të shkëmbyer eksperienca, krijuar network-e e për t’i dhënë hov kërkimit shkencor.