Departamenti Administrim – Biznes

Historiku: Eshte krijuar ne vitin 1996 dhe eshte departamenti i pare i cili sherbeu si baze per krijimin dhe

konsolidimin e Fakultetit Ekonomik te Universitetit te Elbasanit "Aleksander Xhuvani". Objektivat e Departamentit: Te paise studentet me njohurite bashkohore, mbrenda fushes se ketij departamenti, ne perputhje me kerkesat e tregut dhe te krahasueshme me ato te universiteteve homologe mbrenda dhe jashte vendit. Organizimi i Departamentit: Ky departament eshte nje njesi mbrenda Fakultetit Ekonomik te UEAXH, dhe ka nje pergjegjes Departamenti dhe 11 pedagoge efektive. Per te mbuluar mesimdhenien ne profilet e masterit fton rreth 8 Pedagoge nga Universiteti i Tiranes me graden Prof. Dr.